دو فصلنامه علمی - پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها


اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)


دکتر محمدباقر بابایی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)


دکتر محمدعلی بارانی استادیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)


دکتر محمدباقر حشمت‌زاده دانشیار دانشگاه شهید بهشتی


دکتر محمدعلی زکی دانشیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)


دکتر محمدجواد سبحانی‌فر دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)


دکتر لطفعلی عابدی دانشیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)


دکتر حسین عصاریان‌نژاد دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی


دکتر احمد غضنفری دانشیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)


دکتر برزو فرهی بوزنجانی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)


دکتر احمد فضائلی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)


دکتر غلامرضا گودرزی دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)


دکتر مصطفی ملکوتیان استاد دانشگاه تهران


دکتر محمدهادی همایون دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)


نشانی مطلب در وبگاه دو فصلنامه علمی - پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی:
http://pasdarifarhangi.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب