دو فصلنامه علمی - پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دوفصلنامه علمی- پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی


نشریه‌ دانشکده علوم انسانی اسلامی و قدرت نرمصاحب امتیاز و ناشر:دانشکده علوم انسانی اسلامی و قدرت نرم دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)


مدیر مسئول: احمد مهربان


سردبیر: دکتر محمدجواد سبحانی‌فر


معاون سردبیر و مدیر اجرایی: غلامرضا سلگی

نشانی مطلب در وبگاه دو فصلنامه علمی - پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی:
http://pasdarifarhangi.ir/find.php?item=1.40.16.fa
برگشت به اصل مطلب